171

Wat gebeurde er op 30 Juni 1955?

                                   Wat gebeurde er op de dertigste Juni 1955 ?

Ik was 30 jaar oud toen er een advertentie in de krant stond dat Billy Graham in het Feyenoord Stadion te Rotterdam zou spreken, er zou een groot koor zingen, begeleid door een grote brassband van het Leger des Heils.
Nu was ik zéér beslist geen voetbal-liefhebber, maar tóch wilde ik wel eens de binnenkant van het Feyenoordstadion zien. Vrijkaartjes konden worden aangevraagd en omdat ik nogal van religieuze koormuziek hield kwam dat mooi uit: Het Stadion van binnen zien plus genieten van koormuziek, mooier kon het haast niet.

Die bewuste dag, wandelde ik naar de voetbal-arena en binnen niet al te lange tijd zat ik naar het zingen te luisteren terwijl ik al de bedrijvigheid bekeek die meestal om dergelijke zaken heen gebeurden.

Nadat een koor had gezongen en wij zelf ook hadden gezongen begon Billy Graham te spreken.
Hij  sprak over Amos 4:12, waar staat:
 “ Omdat IK  (GOD) dan dit met u doen zal, – Bereid u om uw God te ontmoeten”.

Dat was duidelijke taal. Ik luisterde gespannen maar hoe verder de tijd vorderde, des te meer besefte ik, dat ik een verloren zondaar was en dat ik mijzelf met geen mogelijkheid kon redden. Ik was in feite net als iemand die als drenkeling in het midden van de Atlantische Oceaan  lag en trachtte naar de kust te zwemmen.
Al mijn mooie kwaliteiten, bij voorbeeld dat ik tijdens oorlog nooit voor de vijand had gewerkt en aan de “goede” kant stond, mijn Marinier/Oorlogsvrijwilliger zijn, dat ik wel eens naar een kerk ging, dat ik altijd netjes had geleefd, al die, overigens héél goede eigenschappen, hielpen mij totaal niets. Met andere woorden:
 ”Ik was verloren en had dringend behoefte aan iemand die me kon redden.

Ik had absoluut geen behoefte aan iemand die mij kwam vertellen hoe je beter kunt zwemmen, of aan iemand die les gaf in hoe je een betere houding tijdens het zwemmen kon ontwikkelen.
Billy Graham legde uit dat er eeuwen geleden een Redder uit de Hemel is gekomen. Die Redder, Jezus Christus, is voor mij aan het kruis gestorven en heeft  daar al mijn zonden op Zichzelf genomen en daardoor de straf voor al die zonden volledig betaald. Na drie dagen begraven te zijn geweest, stond Hij op uit het graf en Hij bood mij een plaats in de hemel aan als ik mijn absolute vertrouwen in Hem zou stellen als mijn Redder. Deze redding was een gratis gift van God, die de zondaar lief heeft, maar de zonde haat.
Gelukkig was er sprake van een gift, en niet van loon.

Ik realizeerde mij namelijk dat je voor een gift niet werkt en ook betaal je daar niets voor, anders is er geen sprake  van een gift.
Een gift kun je aannemen of weigeren, dat is alles wat je met een gift kunt doen. Als je de gift aanneemt, dan kan je er voor bedanken, maar echt  noodzakelijk is dat ook weer niet.

Dat was goed nieuws voor mij en op uitnodiging van Billy Graham spoedde ik mij naar voren, waar honderden mensen zich verzamelden om aan te geven dat ook zij gaarne deze gift van GOD wilden aannemen. Als iemand afhankelijk is van redding, omdat hij bijvoorbeeld aan het verdrinken is, dan onderhandelt zo iemand niet over de voorwaarden waaronder hij gered kan worden, onder dergelijke omstandigheden accepteert de drenkeling onvoorwaardelijk de aangeboden redding, omdat verdrinken het enige alternatief zal zijn en zó levensmoe was ik nog niet dat ik de uitgestoken hand van God weigerde.
Billy Graham sprak ons nog apart toe en raadde ons aan om elke dag de Bijbel te lezen en te bestuderen, ja zelfs om diverse teksten uit het hoofd te leren, zodat wij ook anderen zouden kunnen helpen om deze goede keus te maken, hetgeen  ik dan ook steeds heb gedaan, niet om het eeuwige leven te verkrijgen of te behouden, dáár had de Here Jezus Christus al voorgoed voor gezorgd.

Het Evangelie is voor mij een “kracht God’s tot behoud voor ieder die gelooft”,
(Romeinen 1:16), voor deze kracht behoeft niemand zich te schamen.
Een van mijn meest geliefde Bijbelteksten vindt u in Johannes 5 vers 24. waar de Heiland verklaart:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: “wie MIJN woord hoort en HEM gelooft, die MIJ gezonden heeft, hééft eeuwig leven en kómt niet in het oordeel, want hij is óvergegaan uit de dood in het leven.”
Dit zijn woorden van de Heere Jezus Christus, de Zoon van God, die hiermee uitdrukkelijk verklaart dat iedereen die in HEM gelooft, met absolute zekerheid kan zeggen:
1  ik héb het eeuwige leven,
2  ik kom nóóit in het oordeel,   
3  ik bén overgegaan uit de dood in het leven .

Bovenstaande woorden maken het duidelijk dat u, om behouden te worden, géén lid hoeft te zijn van een of andere kerk. Het behoud is immers een gratis gift van God, en HIJ heeft hier geen aanvullende bepalingen aan toegevoegd.
Jezus is in uw plaats een gruwelijke dood gestorven. HIJ werd begraven maar bleef niet in het graf, Hij is opgestaan en leeft nu óók voor u.
Zijn wens is dat u uw vertrouwen in Hem stelt, U hoeft er niets voor te betalen, U hoeft zich bij geen enkele kerk of organisatie aan te sluiten, u kunt zomaar naar de Here Jezus gaan, Ook hoeft u zich niet mooier voor te doen dan u bent, want Hij kent u bij naam en weet waar u woont, Hij kent ook al uw problemen. Mijn raad aan u is: ga naar Hem zoals u bent en vertel hem eerlijk waar u mee zit, vertel Hem ook al uw verdere problemen. Ik weet zéker dat Hij ook u niet zal of wil afwijzen, dat heeft Hij immers beloofd. Vergeet niet dat ik uit een onafgebroken ervaring van tientallen jaren spreek en ik heb er nooit spijt van gekregen dat ik in Hem als mijn persoonlijke Redder ben gaan geloven, met andere woorden dat ik in Hem mijn vertrouwen heb gesteld voor de eeuwigheid.

Ook voor u heeft Hij voor al uw zonden met Zijn Bloed aan het Kruis betaald, uw schuld is daarmee geheel vereffend. U zelf kunt en hoeft er verder niets meer voor te doen.
Stel daarom vandáág nog Uw vertrouwen voor de eeuwigheid in de Here Jezus Christus zodat ook u met zekerheid kunt zeggen dat uw eeuwige toekomst veilig is gesteld. Bedenk dat het geen moeite voor u is en het kost u tenslotte niets om uw toekomst zeker te stellen, de prijs daarvoor heeft de Here Jezus immers, óók voor u, al betaald.

Moge de Heere u zegenen zoals alleen HIJ dat kan.

Een hartelijke groet,
Arie Boer,
De Clockenslagh,
Ittmannserf 88,
8071 JL Nunspeet.
Tel 0341-270200.
website: www.arieboer.com       

 

 

Laat een reactie achter